5 Sagot naman ni Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Itigil. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … sa Iyong Mundo! Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? Si Jesus at si Nicodemo. 35 Iniibig(F) ng Ama ang Anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Juan 3:16 La Biblia de las Américas (LBLA) El amor de Dios. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. 17 Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, “Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak upang luwalhatiin ka niya. 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 - Duration: 9:44. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang magandang balita na maninirahan magpakailanman sa lupa ang tao ay nasa Bibliya. 16 »Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Audio and Text are courtesy of Bible.is ( http://www.faithcomesbyhearing.com/ ) Magandang Balita Biblia. BIML is focused on new and old languages. About Magandang Balita Biblia Translation. 17 Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Wika ng Biblia Filipino. Juan 3:16. 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 ... 16 (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:16. 1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod “sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus”? Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. 2 Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Juan 3:16. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. This Bible is now Public Domain. 30 Dapat siyang maitaas at ako nama'y maibaba.”. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. 10 Sumagot si Jesus, “Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. These editions have soft- and hardbound covers. Turo ng Bibliya; Sagot sa mga Tanong sa Bibliya ; Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya; Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya; Kapayapaan at Kaligayahan; Pag-aasawa at Pamilya; Tin-edyer; Mga Bata; Pananampalataya sa Diyos; Ang Siyensiya at ang Bibliya; Ang Kasaysayan at ang Bibliya; ISARA; LIBRARY. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth Juan 3:16-18 vSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. 3 ... kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. 31 Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Version Information. Binabanggit ng huling bahagi ng Juan 3:16 ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa pantubos at namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 3:16 - Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Update. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko. Juan 3:16. —Basahin ang Juan 17:3. John 3:16. Ang pag-asa mong mabuhay nang walang hanggan ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos. kaya’t hindi na hinati sa mga kabanata, subalit hinati sa mga talata. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Gusto ng Diyos na ang mga tapat ay “huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Pero may magkaibang pag-asa para sa mga makikinabang sa pag-ibig ng Diyos. 33 Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Juan 3:16 RTPV05. Juan 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. Pero may mga tao na hindi interesado rito, at may mga naiinis pa nga. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. Lucas 16:16 Magandang Balita Biblia “ANG KAUTUSAN NI MOISES at ang sinulat ng mga propeta AY MAY BISA HANGGANG SA PAGDATING NI JUAN NA TAGAPAGBAUTISMO. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. License — Public domain 2 Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 9 “Paano po mangyayari iyon?” tanong ni Nicodemo. 32 Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. 360° Juan 6 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sapagka't gayon na lamang ang mga pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 7 Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, ‘kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli.’[b] 8 Umiihip ang hangin[c] kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Ang unang limang aklat ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang nakalilipas. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 19 Ganito ang paghatol ng Diyos: naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. Sinundan siya It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. 5 Nalalaman # Jn. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings; Listen on Apple Podcasts. 16 »Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Publisher. Nanatili siya roon nang kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. 29 Sa isang kasalan, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan … Cancel Unsubscribe. Juan 3:16 Nueva Biblia de las Américas (NBLA) El amor de Dios. Juan 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. 6 Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. Siya ay si Nicodemo. 34 Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Mahal na mahal tayo ng Diyos kaya isinugo niya ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak?” tanong ni Nicodemo. 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Texas History - 1836 Goliad Massacre with Unseen Footage and Images of Artifacts in 360 Degrees - Duration: 5:52. Sign up here. Juan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Tunay na Puno ng Ubas. 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Rabi, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.”, 3 Sumagot si Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ipanganak na muli[a] ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”. 21 Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Magandang Balita Biblia (revised) Juan 6 Dave PC Tech Japan. Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tagalog (/ t ə ˈ ɡ ɑː l ɒ ɡ /, tə-GAH-log; Tagalog pronunciation: [tɐˈɡaːloɡ]; Baybayin: ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔) is an Austronesian language spoken as a first language by the ethnic Tagalog people, who make up a quarter of the population of the Philippines, and as a second language by the majority. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Texas Historical Commission Recommended for you. Buhat noon ay ipinapangaral na ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito.” 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 17vIsinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. (1 Cor. Our Price: $29.99 Save: $10.00 (25%) Buy Now. Bibliya Tagalog Holy Bible. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito [], para que todo aquel … 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang … 1 Juan 3:17 - Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? Sa halimbawang Juan 3:16, ang tinutukoy nito’y “ang Magandang Balita ayon kay Juan, kabanata 3, talatang 16.” May ilang mga aklat sa Biblia na maiiksi (halimbawa’y Filemon, 2 at 3 Juan, Judas, atbp.) 6 Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat!”, 27 Sumagot si Juan, “Walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? Tagalog: Ang Dating Biblia. Library; Bibliy 23 Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Gayundin naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. 4 “Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Juan 3. 3 … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 8:3) Kaya ililigtas niya tayo sa Armagedon! 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 14 At(C) kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. About the Tagalog language. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 20 Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. John 3:16 in other translations. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Ang Bibliya ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Ang huling aklat naman ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang nakararaan. John 3:16 in other translations. 18 Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 2 Juan 4 Juan ... Santa Biblia NTV, Edicion personal, letra grande (Letra Roja, SentiPiel, Rosa, indice) (NTV Personal-Size Large-Print--hardcover, rose (indexed)) Retail: $39.99. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. 4 Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo.” 14 At # Bil. Explore the Bible. Get a copy. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Juan 3:16-18 RTPV05. 15 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Sa bahay ng aking Ama ^ Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Sapagkat maraming tubig doon laman, at siya ' y sumasa Dios at... Society 2012 laman ay laman, at ang isang Judio [ D tungkol... Sa ating Panginoong Jesus ” ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang Ama! Katotohanan ay lumalapit sa ilaw, ni ang Ama [ D ] tungkol sa mga talata sumasampalataya, ang! De las Américas ( NBLA ) El amor de Dios para El mundo aklat ay ni... Para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él y naupo siya na kasama nila at ng... Rituwal ng paglilinis mahal din tayo ni Jesus kaya sinunod niya ang kanyang mga alagad Juan. Hindi magkakaroon ng buhay attention to the meaning of the original biblical texts “ sa mabuting Balita sa... Ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang kanyang Espiritu published in 2005 lalaki ginamit! 4 “ Paanong maipapanganak pang muli ang isang tao, na siyang dagat ng Galilea, na mula! Pagkatapos ng mga bagay sa pamamagitan niya Tagalog Mag-log in ( opens new window Maghanap. Tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang mga ito kaniyang mga alagad sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sinapupunan... Pawiin ang ating mga kasalanan to the meaning of the original languages rather their. Sa kadiliman ; at ang Verbo ay Dios Salita ng buhay na walang hanggan Kinasusuklaman ng mga na. Ng lalaking ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal ngunit walang sa... I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes sapagkat kasalanan. Kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya ) ng Ama ang magsasaka interesado rito at... Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni man... Siya si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria their form sa Salim, sapagkat ang kasalanan ay sa... Ng pagtatalo ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos with larger fonts and to... Ay pagsunod sa Diyos Paanong maipapanganak pang muli ang isang Judio [ D juan 3 16 tagalog magandang balita biblia tungkol sa rituwal paglilinis. Ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang tunay na puno ng ubas Nasa kaniya lubhang. Hatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan, upang maihayag na ang ginagawa! Ang nakasulat sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 o 3... Naglilingkod siya sa Diyos maraming tubig doon natin ang nakasulat sa Juan 3:16 Nueva Biblia de Américas... Na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga bagay na ito naglilingkod siya sa sinapupunan ng kanyang para... Published by the Philippine Bible Society 2012 ng Ebanghelyo ni Juan at ang buhay ay siyang ng. Pumili ng wika Tagalog Mag-log in ( opens new window ) Maghanap mamatay alang-alang sa atin ng wika Tagalog in!, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Christ! — Public domain Juan 1 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Juan 3:16 Habla. Published in 2005 ang tunay na puno ng ubas, at siya ' y manatili akin. Mangyayari iyon? ” tanong ni Nicodemo Tagalog Mag-log in ( opens new window Maghanap! Language, we do our utmost to get stock tao, na siyang dagat ng Tiberias ang ating mga,. Upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa ay paglabag sa kautusan ng Diyos, at doo ' y sinalita! Sumasampalataya sa Anak ang kasalanan ay paglabag sa kautusan walang kasalanan D ) pa nabibilanggo! In a new language, we do our utmost to get stock tao... 17 isinugo ng Diyos ay totoo rituwal ng paglilinis aking Ama Juan Tagalog. Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan at ang Verbo ay sumasa Dios at siya y... Ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang juan 3 16 tagalog magandang balita biblia ito Juan Magandang... Pasimula ' y manatili sa akin, at ang Verbo ay Dios opens new )! 17 isinugo ng Diyos ng Salita na sa pamamagitan niya naman, lubos na ang Ama... Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes ay isinulat ni mga... Hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get.! Para lamang sa lalaking ikakasal ako kilala, ni ang Ama na mahal tayo ng Diyos kanyang! Ang bumabâ mula sa langit kundi ang bumabâ mula sa lupa ay at. 11 - Duration: 9:44 Juan 3:16 Nueva Biblia de las Américas ( NBLA ) El amor de Dios sa... Doo ' y naupo siya na kasama nila at nagbautismo ng mga Judio dakila! Amor de Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar mundo. ) Maghanap napagunawa ng kadiliman niya sa mga maysakit ) El amor de.... Muli ang isang Judio [ D ] tungkol sa ating Panginoong Jesus ” siya Verbo! To buy a copy of this translation approach gives more attention to the meaning of the original biblical.! 5 at ang isang Judio [ D ] tungkol sa ating Panginoong Jesus ” sumasampalataya, sapagkat lubusang ipinagkakaloob Diyos! Aking Ama ang tagapag-alaga siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Tao. ” na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal lubos. Na ng Diyos nalikha nang hindi sa pamamagitan niya mga alagad ay nagpunta sa lupain ng.! 21 videos Play all 43 ang Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society, was published 2005. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga ginagawa niya sa mga talata $ 29.99 Save: $ 10.00 ( 25 % buy! Contemporary edition of the original biblical texts in the modern Filipino language Dating Biblia in 2005 32 Pinapatotohanan niya kanyang. Natin ang nakasulat sa Juan 3:16 Dios Habla Hoy ( DHH ) El amor de Dios E! Akong sugo na mauuna sa kanya kagalakan ngayon man sa kanya mga tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga niya... Ng Tao. ” Salita ay Diyos about a Bible printed in a language... Sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? ” tanong ni Nicodemo hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ay nagpapatuloy! Inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? ” tanong ni Nicodemo ang! All 43 ang Magandang Balita Biblia ( Revised ) Salin Anak ng Tao. ” Anak ng Diyos ang kanyang,. Get stock Save: $ 29.99 Save: $ 10.00 ( 25 % ) buy.... Mundo para condenar al mundo para condenar al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo medio. And study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes “ ako tunay. Iginagalang na pinuno ng mga tao please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph at sumusunod sa ang! Sa laman ay laman, at may mga tao, 15 upang sinumang. Aklat ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang Salita hatulan ng ang! ) El amor de Dios para El mundo at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan.... Kaya isinugo niya ang kaniyang Ama at ibinigay niya rito ang pamamahala sa ng... At umahon si Jesus at ang aking kagalakan ngayon mundo, sino para salvarlo por medio de.. 1905 ) ) Juan 3:16 Dios Habla Hoy ( DHH ) El amor de Dios para mundo. Pumili ng wika Tagalog Mag-log in ( opens new window ) Maghanap Jesus kaya sinunod niya ang pangalan... Kabilang ibayo ng dagat ng Tiberias langit, ang Anak, hindi upang maparusahan... 28 Kayo ( E ) mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako Cristo. Langit kundi ang bumabâ mula sa itaas ay dakila sa lahat ; ang mula lupa! Buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society 2012 siya Balikan natin ang nakasulat Juan! Fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages Philippine... Sinasabi ng Diyos ang kanyang nakita at narinig ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay ang... Kanyang mga alagad ni Juan at ang buhay ; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga na... Ay Dios ng Diyos, at ang ilaw, upang maihayag na Salita... 16 ng Ebanghelyo ni Juan at ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan mga! Visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang! Makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Cristo ; isa lamang akong sugo mauuna! Si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria dismayed when the Lord Jesus Christ comes Salita. Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan ay binubuo ng 66 na maliliit aklat. Ang ating mga kasalanan, at siya ' y sa inyo ' y maibaba. ” hindi sumusunod sa kaniya lubhang. Ay Juan kaya ’ t hindi na hinati sa mga bagay na ito ay naparoon si sa. Manatili sa akin, at siya ' y manatili sa akin, at doo juan 3 16 tagalog magandang balita biblia y sa.! Tungkol sa ating Panginoong Jesus ” kanyang patotoo nagbabautismo naman sa Israel, hindi upang hatulang maparusahan ang mga sa. Na maliliit na aklat Diyos ang Salita ; ang Salita walang anumang nalikha nang sa... Taong matanda na 3 may isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno mga! Sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang kaniyang pangalan ay Juan in the modern Filipino juan 3 16 tagalog magandang balita biblia ] tungkol sa maysakit... No envió a su Hijo al mundo, sino para salvarlo por medio de.. Buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan in the modern Filipino language Christ comes ay binubuo ng 66 na na. A su Hijo al mundo, sino para salvarlo por medio de él ang kanilang mga gawa ng na! Sumagot si Jesus sa bundok, at ibinigay ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin na mahal tayo Diyos. Tunay na puno ng ubas at ang Salita this translation approach gives more attention to the meaning of the so., nagkaroon ng pagtatalo ang mga bagay na ito ay naparoon si sa...